ข่าวสารทั่วไป

“ไทยนิยมยั่งยืน” ขับเคลื่อนยันตำบล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญหรือ Agenda หลายประการในพื้นที่และต้องการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ ดังนี้

  1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน
  2. คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน
  4. วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ
  5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพกฎหมาย และการเป็นพลเมืองที่ดี
  6. รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
  7. รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล
  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
  9. บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
  10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *