ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

แบบฟอร์มประชารัฐ 60

1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ

2.บันทึกรายงานการประชุม

3.รายชื่อคณะกรรมการ

4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

5.รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์มประชารัฐ 59

 1. แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01
 2. แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02
 3. แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03
 4. แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04
 5. แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05
 6. แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06
 7. แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07
 8. แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08
 9. แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09
 10. แบบ อปค. ๑๐ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค10
 11. แบบ อปค. ๑๑ หนังสือนำส่งเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค11
 12. แบบ อปค. ๑๒ ขอเปิดบัญชีประชารัฐ อปค12
 13. แบบ อปค. ๑๓ ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ อปค13
 14. แบบ อปค. ๑๔ แจ้งบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค14
 15. แบบ อปค. ๑๕ ใบสืบราคา เสนอราคา อปค15
 16. แบบ อปค. ๑๖ ใบสำคัญรับเงิน อปค16
 17. แบบ อปค. ๑๗ แผนการใช้จ่ายเงิน อปค17
 18. แบบ อปค. ๑๘ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง อปค18
 19. แบบ อปค. ๑๙ รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะทำงานดำเนินงานโครงการ อปค19
 20. แบบ อปค. ๒๐ รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อปค20
 21. แบบ อปค. ๒๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อปค21
 22. แบบ อปค. ๒๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ อปค22
 23. แบบ อปค. ๒๓ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี อปค23

**ปรึกษาการทำโครงการติดต่อเรา 092-891-4654**

แบบสำรวจ ประชารัฐ60

แบบสำรวจประชารัฐ 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *