ข่าวสารทั่วไป

แบบสำรวจโครงการประชารัฐ2560

แบบสำรวจการนำเสนอ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวประชารัฐ ปี 2560 คำชี้แจง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศได้ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาความเข็มแข็งและศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบโครงการภายใต้กรอบงบประมาณโดยเฉลี่ย 200,000 (สองแสนบาท) ต่อโครงการ โดยอาจบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และควรเป็นโครงการที่จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน หรือการจ้างงานของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน หรือการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน หรือต่อยอดโครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรวบรวมความต้องการการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาประมวลนำเสนอฝ่ายเศรษกิจของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไป สามารถโหลดเอกสารได้ คลิก

ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แบบฟอร์มประชารัฐ 60 1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.รายชื่อคณะกรรมการ 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5.รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มประชารัฐ 59 แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01 แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02 แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03 แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04 แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05 แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06 แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07 แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08 แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09 แบบ […]