ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แบบฟอร์มประชารัฐ 60 1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.รายชื่อคณะกรรมการ 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5.รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มประชารัฐ 59 แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01 แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02 แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03 แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04 แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05 แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06 แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07 แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08 แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09 แบบ […]