ข่าวสารทั่วไป

กองทุนหมู่บ้าน 2563

แนวทางดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก คณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐที่เคยปฎิบัติมา โดยให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2562 ไปพิจารณาประกอบพร้อมมีความเห็นที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ (1) เห็นควรเพิ่มลักษณะโครงการกิงทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ให้มีลักษณะใช้แรงงานประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งให้จัดหาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น (2) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้านควรเป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของชุมชน. และสามารถนำมาใช้สนับสนุนเพิ่มเติมต่อยอดโครงการตามแนวทางประชารัฐเดิมที่เป็นประโยชน์และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะได้นำ หลักเกณฑ์/ร่างระเบียบฯ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป

ตัวอย่างการติดตั้ง สินค้าทั้งหมด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแลท่าน

ข่าวสารทั่วไป

กองทุนหมู่บ้านโชว์16ปีสร้างเงินหมุนเวียนชุมชน 3 แสนล้าน

สทบ.จัดงานครบรอบ 16 ปี กองทุนหมู่บ้านฯ สร้างความแข็มแข็ง ยกระดับชุมชนให้มีรายได้ฐานรากทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกแล้ว 13 ล้านคน โดยมีเงินหมุนเวียนมากถึง 3 แสนล้านบาท โครงการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ วันนี้( 26 ก.ค) นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนหมู่บ้านฯ ได้ดำเนินงานมาครบ 16 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการทำงานกองทุนได้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 79,593 กองทุน มีสมาชิกกว่า 13 ล้านคน สามารถยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศถึง 2,560 แห่ง และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 300,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ผ่านมารัฐบาลเองยังได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนผ่านโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงการกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้สทบ.ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีผู้บริการจากหน่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน กฏหมาย การเงิน เทคโนโลยี และภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเตรียมรับมอบนโยบายการทำงานปีที่ 17 จากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ด้วย […]

ข่าวสารทั่วไป

กองทุนหมู่บ้าน2560

บอร์ดกองทุนหมู่บ้านอนุมัติงบปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท เพิ่มให้ 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศ ต่อยอดปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก หลังเห็นผลโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐของปีก่อน 35,000 ล้านบาท มียอดเงินเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทน 4.96% ในเวลา 6 เดือน พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ช่วยบอร์ดขับเคลื่อนงาน อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/982283

ข่าวสารทั่วไป

แบบฟอร์มการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แบบฟอร์มประชารัฐ 60 1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.รายชื่อคณะกรรมการ 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5.รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มประชารัฐ 59 แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01 แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02 แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03 แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04 แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05 แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06 แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07 แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08 แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09 แบบ […]

ข่าวสารทั่วไป

รูปแบบใบเสนอราคากองทุนหมู่บ้าน2

วันนี้เราจะมาแนะนำการทำใบเสนอราคากับกองทุนหมู่บ้านโครงการ2 โดยหลักๆแล้วถ้าท่านเคยทำในโครงการแรกแล้วโครงการสองก็มีหลักการคล้ายๆกัน ส่วนท่านที่ยังไม่เคยทำ ทางเรามีตัวอย่างการทำเสนอดังนี้ 1.เริ่มต้นง่ายๆที่ใบเสนอราคา รูปแบบการเขียนเหมือนการทำใบเสนอราคาปกติทั่วๆไป ราคาสินค้าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง 2.ใบสืบราคา หรือ อปค.15 หลังจากทำใบเสนอราคาและทางกองทุนต้องลงซื้อและทำสัญญาแล้วนั้นก็ต้องมีใบสืบราคา ลงรายละเอียดให้เรียบร้อยครบถ้วน ที่เหลือก็ส่งสินค้าและรับเงินโดยทางกองทุนจะมีอีกสารอีกบางส่วนตอนรับสินค้า **สอบการทำนำเสนอสินค้าและเขียนโครงการ ติดต่อเรา 092-891-4654** กองทุนหมู่บ้าน

ข่าวสารทั่วไป

เทคนิคการทำประชาคมกองทุนหมู่บ้านยังไงให้สำเร็จ

ในขั้นตอนของการเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้าน มีขั้นตอนที่สำคัญสุดท้ายคือการทำประชาคม โดยให้ลูกบ้านเป็นคนออกเสียงสนับสนุน การเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การทำเสนอที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การนำเสนอข้อมูลที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ย่อมจะง่ายในการสนับสนุนการประชาคม สรุปงานแล้วก็อย่าลืมเซ็นต์เอกสารสัญญาให้เรียบร้อย

ข่าวสารทั่วไป

โครงการกองทุนหมู่บ้านยังติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้นะถึงจะจบโครงการแล้ว

หลังจากสิ้นเดือน กันยายน แล้วก็ได้หมดโครงการกองทุนหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนั้นบางหมู่บ้านยังติดตั้งไม่เสร็จ อาจจะเป็นเพราะออร์เดอร์เยอะจนไม่สามารถผิดได้ทัน แต่ถึงจะเลยกำหนดเวลาแต่ก็ยังส่งได้ตามปกติครับ

ข่าวสารทั่วไป

สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ 6 หมื่นล้าน กระตุ้นใช้จ่ายภาคชนบท

วันนี้ 14/9/2558 ท่านนายกได้กดปุ่มปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนระดับหมู่บ้านทั่วประเทศโดย ธกส.และธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการจ่ายเงิน ส่วนเงินที่ปล่อยลงไปนั้น ทางลูกบ้านต้องปรึกษาและดำเนินการขอยื่นกู้กับทางกองทุนหมู่บ้านฯ และเสนอแบบยืนได้ที่ กองทุนหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ           กองทุนหมู่บ้าน