ข่าวสารทั่วไป

ธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญท่ามกลางสภาวะเศรษกิจในช่วง Covid-19 ดีไหม

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญทางออกธุรกิจประจำปี2563 ก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจทุกท่านที่เจอเหตุการณ์ Covid-19 นี้ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ

ข่าวสารทั่วไป

มาตรฐานใหม่ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปี2563

ปี2563นี้ทางกรมพลังงานร่วมมือกับสำนักงานช่างตวงวัดออกมาตรฐานตู้น้ำมันหยอดเหรียญใหม่ดังนี้ อุปกรณ์ดังอากาศ ปั๊มแท้

ข่าวสารทั่วไป

กองทุนหมู่บ้าน 2563

แนวทางดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก คณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐที่เคยปฎิบัติมา โดยให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2562 ไปพิจารณาประกอบพร้อมมีความเห็นที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ (1) เห็นควรเพิ่มลักษณะโครงการกิงทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ให้มีลักษณะใช้แรงงานประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งให้จัดหาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น (2) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้านควรเป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของชุมชน. และสามารถนำมาใช้สนับสนุนเพิ่มเติมต่อยอดโครงการตามแนวทางประชารัฐเดิมที่เป็นประโยชน์และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะได้นำ หลักเกณฑ์/ร่างระเบียบฯ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป

ข่าวสารทั่วไป

ประชุมกองทุนหมู่บ้านครั้งที่ 1/2562

วันนี้(18 พฤศจิกายน 2562) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล