ข่าวสารทั่วไป

กองทุนหมู่บ้าน 2563

แนวทางดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก คณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐที่เคยปฎิบัติมา โดยให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2562 ไปพิจารณาประกอบพร้อมมีความเห็นที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้
(1) เห็นควรเพิ่มลักษณะโครงการกิงทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ให้มีลักษณะใช้แรงงานประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งให้จัดหาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น
(2) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้านควรเป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของชุมชน. และสามารถนำมาใช้สนับสนุนเพิ่มเติมต่อยอดโครงการตามแนวทางประชารัฐเดิมที่เป็นประโยชน์และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป
โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะได้นำ หลักเกณฑ์/ร่างระเบียบฯ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *