ข่าวสารทั่วไป คำถามยอดฮิต

ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ อย่าลืมขออนุญาตกระทรวงพลังงานด้วยนะครับ

ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ติดตั้งแล้วต้องขออนุญาตกรมพลังงานด้วยนะครับ หลายๆที่อาจจะไม่ได้ขออนุญาต ก็มีหลายเหตุผล เช่น คนขายไม่มีความรับผิดชอบในการแนะนำลูกค้า ซึ่งเจอบ่อยเพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่ถ้าซื้อกับทางเรา จะมีความรู้ความชำนาญในการทำธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสบายใจในการติดตั้ง ก่อนการติดตั้งอย่าลืมขออนุญาตกรมพลังงานก่อนนะครับ ดังตัวอย่าง

ข่าวสารทั่วไป

“ไทยนิยมยั่งยืน” ขับเคลื่อนยันตำบล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน รัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญหรือ Agenda หลายประการในพื้นที่และต้องการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ ดังนี้ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพกฎหมาย และการเป็นพลเมืองที่ดี รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)